ZAPRASZAMY NA NOWY SEZON Z FABRYKĄ RUCHU. SPRAWDŹ AKTUALNE GRAFIKI STREFY TAŃCA I FORMY, STREFY SIŁY, STREFY SZTUK WALKI ORAZ CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD 1.09.2023 r. WSZELKIE NOWOŚCI DOSTĘPNE W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem obowiązującym na terenie Fabryki Ruchu. Poznaj swoje prawa i obowiązki, aby móc dostosować się do panującej u nas atmosfery i czuć się swobodnie. Jeśli masz pytania, chętnie udzielimy Ci odpowiedzi na każde z nich.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
FABRYKĘ RUCHU - STREFĘ REKREACJI I EDUKACJI

I DEFINICJE

FR - Fabryka Ruchu Sandomierz - strefa rekreacji i edukacji (Działalność Kulturalna Aleksandra Harańczyk-Kuter, ul. Okrzei 5, 27-600 Sandomierz, NIP 8641841358)

Cennik - aktualne ceny zajęć organizowanych i prowadzonych w Fabryce Ruchu, dostępny w siedzibie FR oraz na stronie internetowej www.fabrykaruchu.com

Instruktor - osoba prowadząca zajęcia w Fabryce Ruchu

Oferta - aktualnie dostępna i obowiązująca, w siedzibie FR oraz na stronie internetowej www.fabrykaruchu.com, lista zajęć organizowanych przez FR

Recepcja - miejsce przeznaczone do przyjmowania Uczestników zajęć oraz innych osób, miejsce załatwiania formalności związanych z zajęciami, w siedzibie Fabryki Ruchu (ul. Okrzei 5, Sandomierz)

Regulamin - niniejszy Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez FR

Sala treningowa - sala, na której odbywają się zajęcia grupowe lub lekcje indywidualne

Uczestnik/Uczestnik zajęć-osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach, opłaconych i prowadzonych w FR

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fabryka Ruchu Sandomierz, firma pod którą Aleksandra Harańczyk-Kuter pod adresem ul. Okrzei 5, 27-600 Sandomierz, prowadzi działalność (Działalność Kulturalna Aleksandra Harańczyk-Kuter, NIP 8641841358) na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach działalności FR organizuje i oferuje zajęcia taneczne/ sportowe/ fitnessowe/ siłowe/ rekreacyjne/ edukacyjne oraz pochodne inicjatywy, których aktualna lista dostępna jest na stronie www.fabrykaruchu.com.

III UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez FR jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez FR mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.fabrykaruchu.com

3. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście Uczestników danych zajęć. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Uczestników zajęć, rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach treningowych. Wyjątek stanowią zajęcia dla najmłodszych dzieci - w okresie adaptacyjnym (maksymalnie 1-2 pierwsze zajęcia, po uzgodnieniu z Instruktorem) rodzic/opiekun prawny ma możliwość przebywać z dzieckiem na Sali.

4. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są opuścić Salę treningową na prośbę Instruktora. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji mogą kontynuować udział w zajęciach. W przypadku dzieci, za których zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali treningowej pod opieką Instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, a po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.

5. Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję. Pozostawiając kartę/karnet FR lub inny dokument otrzymuje kluczyk do szafki w szatni.

6. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą, zwrócić na Recepcję kluczyk i odebrać kartę/karnet FR bądź dokument tożsamości. Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez FR zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany w wysokości 30 złotych ponosi Uczestnik zajęć.

7. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Sale treningowe. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na Salę treningową osób spóźniających się.

9. FR ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na Sali treningowej pod opieką Instruktora.

IV BEZPIECZEŃSTWO

1. FR nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.

2. Uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.

3. Za mienie Uczestników zajęć FR nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do zgłoszenia niezwłocznie tego faktu w Recepcji.

4. Zabrania się przebywania na Salach treningowych bez wiedzy i zgody Instruktora. Przebywając na sali treningowej należy podporządkować się poleceniom Instruktora. Za szkody, w tym powstałe w wyniku niezastosowania się przez Uczestnika do poleceń Instruktora odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub jego opiekun prawny.

5. Zabrania się wylewania na podłogę substancji mogących ją zniszczyć, w tym m.in. wody i substancji oleistych.

6. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sale treningowe jedzenia i ciepłych napojów.

7. Osoby przebywające na terenie FR zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz poleceń przedstawicieli FR oraz zachowania czystości, poszanowania mienia FR i innych Uczestników zajęć.

8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku.

9. Odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego prawny opiekun.

10. Na terenie FR obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, i środków odurzających.

V SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

1. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

2. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą FR dostępną na stronie internetowej www.fabrykaruchu.com, odbywają się: a) osobiście w siedzibie FR, b) telefonicznie, c) za pośrednictwem aplikacji Messenger.

3. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy FR zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością czasową Uczestnika zajęć i żadne zajęcia nie będą Uczestnikowi odpowiadały, FR zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika na inne zajęcia lub dokonania zwrotu.

4. FR zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach: a) brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia, b) zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku - w takich przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot wniesionej opłaty.

5. W przypadku choroby lub niedyspozycji Instruktora FR ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.

6. W sytuacjach losowych FR ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez FR zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.

7. FR ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, sali i Instruktora grupy). Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, FR zwraca niewykorzystaną część opłaty.

VI SYSTEM PŁATNOŚCI

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym w Recepcji oraz na stronie www.fabrykaruchu.com przed rozpoczęciem zajęć.

2. FR zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy Recepcji oraz na stronie internetowej www.fabrykaruchu.com. W przypadku braku akceptacji Cennika, Uczestnikowi zajęć przysługuje prawo rezygnacji z zajęć.

3. Dokumentem dającym prawo uczestnictwa w zajęciach jest: a) opłata za jednorazowe wejście, b) opłacony karnet na 4/8/12 wejść (siłownia - karnet jest aktywny przez 30 dni, fitness - karnet jest ważny do końca danego miesiąca), c) opłata miesięczna za zajęcia.

4. Opłata miesięczna za zajęcia taneczne/akrobatyczne/sporty sztuk walki uiszczana jest z góry za każdy miesiąc do 10 dnia tego miesiąca.

5. Uczestnicy zajęć posiadający karnet są zobowiązani do okazywania w Recepcji karnetu za każdym razem, kiedy wchodzą do FR, celem odnotowania obecności na zajęciach.

6. FR ma prawo nie wpuścić uczestnika posiadającego karnet na zajęcia, jeżeli nie okaże on ważnego karnetu.

7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karnetu powinien być niezwłocznie zgłoszony w Recepcji FR. Koszt wydania nowego karnetu wynosi 10 zł.

8. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Uprawnienia płynące z karnetu mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.

9. Opłaty w FR wnoszone są w następujących formach: a) opłata gotówkowa w Recepcji, b) przelew na nr konta bankowego FR: Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 79942900042001000657770001 (w opisie imię i nazwisko Uczestnika oraz forma zajęć).

10. Opłaty w FR wnoszone są w następujących formach:
- za zajęcia regularne wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej bądź przelewem na konto,
- za wejścia jednorazowe wpłat można dokonywać w Recepcji w formie gotówkowej,
- za zajęcia indywidualne opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej.

11. FR wystawia faktury w ciągu 15 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu bądź potwierdzenia dokonania przelewu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko Uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność oraz adres e-mail. Fakturę można odebrać wyłącznie drogą mailową.

VII NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

1.FR nie zwraca opłaty za zajęcia, w których Uczestnik nie brał udziału z przyczyn niezależnych od FR (np. kilkudniowa niedyspozycja, wyjazd, uroczystość rodzinna, itd).

2. W przypadku zajęć regularnych w momencie dłuższej choroby (trwającej minimum dwa tygodnie) Uczestnik może wnieść o zaliczenie opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył z powodu choroby, na poczet zajęć w kolejnym miesiącu (okresie). Warunkiem skorzystania z takiej opcji jest poinformowanie Instruktora o chorobie niezwłocznie, na początku nieobecności.

VIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest FR.

2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FR dla celów związanych z organizacją zajęć przez FR.

3. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

4. Dane o Uczestniku wykorzystujemy, aby dostarczać, wspierać, dostosowywać i rozwijać nasze usługi (łącznie z reklamami zajęć oraz imprez organizowanych przez FR), aby stawały się one bardziej atrakcyjne i przydatne dla Uczestników.

IX OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej www.fabrykaruchu.com bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela FR.

2. Uczestnik zajęć FR wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji FR w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez FR i jego patronów oraz nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę Uczestnika zajęć FR każdorazowo usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na utrwalenie materiałów należy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania.

X SPRAWY OGÓLNE

1. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu FR mogą zostać skreślone z listy Uczestników zajęć. Skreślenie Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez Uczestnika opłat.

2. Regulamin jest dostępny na stronie www.fabrykaruchu.com oraz w Recepcji FR.

3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane dane Uczestników zajęć FR, są dostępne w Recepcji FR.

4. Uczestnik FR oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że wszystkie złożone przez niego dane i oświadczenia są prawdziwe i ma świadomość odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oraz za poświadczenie nieprawdy.

5. FR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej i ogłoszenia ich.

6. W sprawach nieuregulowanych mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

 

1. Każdy klient dokonujący zakupu pełnego miesięcznego karnetu na minimum 8 wejść otrzymuje KARTĘ STAŁEGO KLIENTA.
2. KARTA ma charakter imienny i nie może być udostępniania osobom trzecim.
3. KARTA traci ważność po okresie 1 roku użytkowania.
4. Przy zakupie dowolnego z wyżej wymienionych karnetów Klient otrzymuje hologramową naklejkę do KARTY.
5. KARTĘ należy okazać każdorazowo przy zakupie kolejnego miesięcznego karnetu.
6. KARTA zgubiona traci swoją ważność - duplikaty nie będą wydawane.
7. KARTA upoważnia do 50% zniżki na zakup dziesiątego karnetu.
8. Klient wykupując karnet oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, zaś w przypadku ich wystąpienia poinformuje na piśmie kierownictwo Fabryki Ruchu.