Regulamin Fabryki Ruchu

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Fabrykę Ruchu jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu.

 2. Zapisać się na zajęcia można w następujący sposób:

 • osobiście w recepcji FR,
 • telefonicznie (w godzinach pracy recepcji).
 1. Uczestnik zajęć ma obowiązek uiścić opłatę za zajęcia zgodnie z aktualnym cennikiem, umieszczonym na stronie www.fabrykaruchu.com w formie gotówkowej w recepcji FR:

 • na początku miesiąca - w przypadku karnetów,

 • bezpośrednio przed zajęciami - w przypadku wejść jednorazowych,

 • w miesiącach „świątecznych" cena karnetów będzie proporcjonalna do ilości zajęć.

 1. Ze względu na komfort prowadzenia zajęć i wszystkich uczestników, na sali nie mogą przebywać osoby towarzyszące.

 2. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na recepcję w celu weryfikacji płatności.

 3. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale ćwiczeń. Instruktor ma prawo nie wpuścić na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

 4. Instruktor ma prawo do wyproszenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. FR nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy FR i osób działających z jej ramienia.

 2. FR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione w szatniach lub na terenie FR.

 3. Zabrania się przebywania na salach ćwiczeń bez wiedzy i zgody instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik.

 4. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę ćwiczeń jedzenia i ciepłych napojów.

 5. Osoby przebywające na terenie FR zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. Oraz zachowania czystości, poszanowania mienia FR i innych uczestników zajęć.

 6. Osoby oczekujące na zajęcia oraz osoby towarzyszące przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w FR.

 7. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

 8. Na terenie FR obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wnoszenia i spożywania narkotyków.

 9. Na terenie FR obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. FR zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z grafikiem. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się właściwego prowadzącego na zajęcia FR zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa FR zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i daje możliwość odrobienia ich w innym dogodnym dla uczestników terminie.

 2. Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista uczestników zostaje zamknięta, a pozostali chętni mogą skorzystać z innych zajęć.

 3. FR nie zwraca pieniędzy za zajęcia niewykorzystane z winy uczestnika.

 4. W przypadku zbyt małej liczby osób uczęszczających na dane zajęcia FR zastrzega sobie prawo do zamknięcia grupy.

 5. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody prowadzącego.

SPRAWY OGÓLNE

 1. FR zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji FR poprzez publikację zdjęć/filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych prze FR.

 3. FR szanuje prywatność każdego klienta, dlatego dane osobowe przekazywane FR pozostają jej własnością i nie są udostępniane osobom trzecim.

 4. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U.nr 133 poz. 833 z późn. Zm. Uczestnik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz zażądania usunięcia swoich danych osobowych.

 5. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu FR mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć i nie przysługuje im zwrot poniesionych kosztów.

KARTA STAŁEGO KLIENTA - REGULAMIN

1. Każdy klient dokonujący zakupu pełnego miesięcznego karnetu na minimum 8 wejść otrzymuje KARTĘ STAŁEGO KLIENTA.
2. KARTA ma charakter imienny i nie może być udostępniania osobom trzecim.
3. KARTA traci ważność po okresie 1 roku użytkowania.
4. Przy zakupie dowolnego z wyżej wymienionych karnetów Klient otrzymuje hologramową naklejkę do KARTY.
5. KARTĘ należy okazać każdorazowo przy zakupie kolejnego miesięcznego karnetu.
6. KARTA zgubiona traci swoją ważność - duplikaty nie będą wydawane.
7. KARTA upoważnia do 50% zniżki na zakup dziesiątego karnetu.
8. Klient wykupując karnet oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, zaś w przypadku ich wystąpienia poinformuje na piśmie kierownictwo Fabryki Ruchu.

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA - Sala Zabaw POZYTYWKA
KARTĘ otrzymują stali Klienci Pozytywki. KARTA jest ważna przez 2 miesiące! Każdorazowo za wykupienie minimum godzinnego pobytu w Pozytywce Klient otrzymuje jedną hologramową naklejkę/pieczątkę do uzupełnienia KARTY. Po okazaniu wypełnionej KARTY Klient otrzymuje dziesiąte wejście GRATIS.


 

Facebook

Fabryka Ruchu

ul. Okrzei 5
27-600 Sandomierz
Recepcja czynna: pon-pt w godzinach: 16.00-20.30

Telefony

Fabryka Ruchu: 0608 514 905
Centrum dla dzieci "Pozytywka": 0784 956 617
Strefa Cardio - Vacu: 0602 280 600
Gabinet masażu: 0669 956 356